Siemens VSZ2NC101 manual

Siemens VSZ2NC101
8.2 · 1
PDF manual
 · 50 pages
English
manualSiemens VSZ2NC101

VLHPHQVKRPHFRPZHOFRPH

5HJLVWHU\RXUSURGXFWRQOLQH
GH *HEUDXFKVDQOHLWXQJHQ ,QVWUXFWLRQPDQXDOIU 0RGHG·HPSORLQO *HEUXLNVDDQZLM]LQJGD %UXJVDQYLVQLQJQR %UXNVDQYLVQLQJVY %UXNVDQYLVQLQJÀ .l\WW|RKMHHV ,QVWUXFFLRQHVGHXVRSW ,QVWUXo}HVGHVHUYLoRHO ƝƱƴưƬƲƾǃƽƫƿƴƾWU .XOODQ×PN×ODYX]XSO ,QVWUXNFMDREVãXJLKX +DV]QiODWLXWDVtWiVEJ ǮȅǻȂǻȈȃȚȂǻȎȊȉȍȋȀǼǻUR ,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
DU

VS Z2...

%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ*(50$1<
5HSDUDWXUDXIWUDJXQG%HUDWXQJEHL6W|UXQJHQ
' 
$ 
&+ 
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLP
EHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
ZZZVLHPHQVKRPHFRP

+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODPDUTXH6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHPUNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
)DEULFDGRSHOD%6++DXVJHUlWH*PE+VREOLFHQoDGHPDUFDFRPHUFLDOGD6LHPHQV$*
ƘƮǀƮƿƷƲǁƩƳƲǀƮƶƮLjǀƴƺ%6++DXVJHUlWH*PE+ƹƲƩƱƲƶƮƲƹƼƽƶƷƼljƿƫƹƮǀƼƾǀƴƾ6LHPHQV$*
%6+(Y$OHWOHUL6DQD\LYH7LFDUHW$ûWDUDI×QGDQ6LHPHQV$*QLQ7LFDUL0DUND/LVDQV×LOHUHWLOPLüWLU
:\SURGXNRZDQRSU]H]%6++DXVJHUlWH*PE+QDZDUXQNDFKOLFHQFMLQDNRU]\VWDQLH]H]QDNX
WRZDURZHJR6LHPHQV$*
*\iUWyD%6++DXVJHUlWH*PE+D6LHPHQV$*YpGMHJ\KDV]QiODWLHQJHGpO\HDODSMiQ
ǪȋȉȃȂǽȀǿȀȈȉȉȍ%6++DXVJHUlWH*PE+ȊȉȆȃȑȀȈȂȈǻ6LHPHQV$*
3URGXVGH%6++DXVJHUlWH*PE+VXEOLFHQŘć6LHPHQV$*
꜍ꝜꝵꝅꝘ˟ꜳꝭ꜠ꜧ꜐ꝗꝝꜝꝬ˻©%6++DXVJHUlWH*PE+ꜯ꜐˝˫˝ꝫ꜊꜍ꝄꝧꝝꜙꝝꝘꝫꝠꝧꝠ꜇ꝑꝘ˟ꝛꜬꝴ˟ª꜍ꜽꜬ˟ꝧ꜊ꝃꝭꝡꜵ꜑Ꝙ˟ꝛ꜐
6LHPHQV$*ꜩꝡꝝꝭꜬ꜍Ꝭ˩꜇ꜙ꜑Ꝙ˟
8001027899
ϱέΎϴΘΧ΍ϲϠϴϤϜΗϖΤϠϣ
*
de * Optionales Zubehören * Optional accessoriesfr * Accessoires en optionnl * Optionele toebehorenda * Ekstra tilbehørno * Valgfritt tilbehørsv * Extratillbehörfi * Lisävarusteetpt * Acessórios opcionaises * Accesorio opcionalel * Εναλλακτικά εξαρτήματαtr * İsteğe bağlı aksesuarlarpl * Wyposażenie opcjonalnehu * Opcionális tartozékokbg * Опционални аксесоариro * Приладдя (опціонально)
ar
*
*
*
*
*
1
7

View the manual for the Siemens VSZ2NC101 here, for free. This manual comes under the category vacuum cleaners and has been rated by 1 people with an average of a 8.2. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Siemens VSZ2NC101 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Siemens and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Siemens owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Siemens
VSZ2NC101 | VSZ2NC101
vacuum cleaner
4242003707821
English
Manual (PDF)
Power
Maximum input power750 W
Annual energy consumption40 kWh
AC input frequency50 Hz
Current10 A
Rated input power650 W
Design
TypeCylinder vacuum
Dust container typeDust bag
Dust capacity3.5 L
Product colourBlack, Blue, Silver
Flexible hose
Cleaning typeDry
Tube typeTelescopic
Tube materialMetal
Performance
Vacuum air filteringMicro
Proper useHome
Cleaning surfacesCarpet, Hard floor
-
E
D
Noise level81 dB
Operating radius8 m
Removable filter
Washable filter
Dirt separating methodFiltering
Ergonomics
Automatic cord rewinder
Cord length5 m
Cord storage
On/off switch
Weight & dimensions
Width260 mm
Depth295 mm
Height370 mm
Weight4200 g
Weight (without accessories)3000 g
Package weight5100 g
Technical details
Wheels
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Siemens VSZ2NC101 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results