Panasonic SC-HTB520 manual

Panasonic SC-HTB520
6 · 1
PDF manual
 · 32 pages
English
manualPanasonic SC-HTB520
EG EB GS GN
RQTX1279-1B

SC-HTB520

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

Ìîäåë:
Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå
Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò.
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è
Èíñòðóêöèÿòà çà èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî. (Ìîëÿ, çàïàçåòå
òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè áúäåùî ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)

Óâàæàåìè êëèåíòè,

Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.Çà ìàêñèìàëíî êà÷åñòâî è áåçîïàñíîñò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, ñâúðæåòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.Èëþñòðàöèèòå ìîæå äà ñå ðàçëè÷àâàò îò äåéñòâèòåëíèÿ âèä íà ïðîäóêòà.
(
>
11 äî 15)

Manual

View the manual for the Panasonic SC-HTB520 here, for free. This manual comes under the category Home cinema sets and has been rated by 1 people with an average of a 6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Panasonic SC-HTB520 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Panasonic SC-HTB520 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Panasonic SC-HTB520 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Panasonic SC-HTB520 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Panasonic SC-HTB520.

Dual HDMI ports means more options and more devices you can connect for big screen, HD visuals.*
*High definition (HD) c...
General
Brand Panasonic
Model SC-HTB520 | SC-HTB520
Product Home cinema set
EAN 4010869166713, 0885170030381
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)
Audio
RMS rated power 240 W
Audio output channels 2.1 channels
Audio decoders Dolby Digital,DTS
Audio Return Channel (ARC)
Soundbar speaker
Soundbar speaker RMS power 120 W
Impedance 4 Ω
Tweeter diameter 25 mm
Woofer diameter 65 mm
Total Harmonic Distortion (THD) 10 %
Tweeter diameter (imperial) 1 "
Woofer diameter (imperial) 2.5 "
Subwoofer
Subwoofer included
Subwoofer RMS power 120 W
Subwoofer connectivity Wireless
Subwoofer location Separate
Subwoofer impedance 8 Ω
Packaging content
Receiver included
Features
FM radio
Product colour Black
Wall mountable
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Other features
Apple docking compatibility Not supported
Soundbar dimensions (W x D x H) 1018 x 44 x 75 mm
Subwoofer dimensions (W x D x H) 180 x 306 x 408 mm
Subwoofer driver diameter (imperial) 6.5 "
Docking connector type Not supported
Ports & interfaces
HDMI ports quantity 2
Connectivity technology Wired
HDMI in 1
Number of HDMI outputs 1
Digital audio optical in 1
Power
AC input voltage 220-240 V
AC input frequency 50 - 60 Hz
Power consumption (typical) 30 W
Power consumption (standby) 0.6 W
Weight & dimensions
Soundbar weight 2500 g
Subwoofer weight 5200 g
Technical details
3D
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Panasonic SC-HTB520 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results