Panasonic SC-BT735 manual

Panasonic SC-BT735
7.1 · 1
PDF manual
 · 52 pages
English
manualPanasonic SC-BT735
SC-BT735
SC-BT330
SC-BT230
Íà èëþñòðàöèÿòà å ïîêàçàí ìîäåëúò SC-BT735.
EB
EP
VQT2Q52
Blu-ray Disc ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ìîäåë:
Óâàæàåìè êëèåíòè,
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, ñâúðæåòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà îïòèìàëíî êà÷åñòâî è ìàêñèìàëíà áåçîïàñíîñò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà

Manual

View the manual for the Panasonic SC-BT735 here, for free. This manual comes under the category Home cinema sets and has been rated by 1 people with an average of a 7.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Panasonic SC-BT735 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Panasonic SC-BT735 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Panasonic SC-BT735 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Panasonic SC-BT735 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Panasonic SC-BT735.

With both DVI and HDMI ports this display is ready to connect for brilliant HD visuals over a smooth digital connection....
Convenience in the palm of your hand with a remote control that makes controlling your display easier than ever.
General
Brand Panasonic
Model SC-BT735 | SC-BT735EG-K
Product Home cinema set
EAN 5025232555673
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)
Audio
Equalizer
RMS rated power 1000 W
Audio output channels 5.1 channels
Total Harmonic Distortion (THD) 10 %
Audio formats supported MP3
Other features
Audio system Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital
Weight 31000 g
Dimensions (WxDxH) 430 x 287 x 54 mm
Surround speaker dimensions (WxHxD) 255 x 255 x 1023 mm
Surround speaker weight 2300 g
HDMI ports quantity 1
Center speaker
Center speaker RMS power 250 W
Center speaker type -
Center speaker impedance 6 Ω
Satellite speakers
Number of satellite speakers 4
Satellite speaker impedance 3 Ω
Satellite speakers RMS power 125 W
Subwoofer
Subwoofer impedance 6 Ω
Subwoofer RMS power 250 W
Subwoofer type Passive subwoofer
Video
Analog signal format system NTSC
Video formats supported AVCHD,DivX,MPEG2,MPEG4
Radio
Radio Data System (RDS)
Preset stations quantity 30
Optical drive
Optical disc player type DVD player
Disc types supported BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW
Weight & dimensions
Center speaker weight 1060 g
Subwoofer dimensions (W x D x H) 180.5 x 351 x 322 mm
Subwoofer weight 4600 g
Front speaker dimensions (WxDxH) 255 x 255 x 1023 mm
Front speaker weight 2300 g
Center speaker dimensions (WxDxH) 424 x 59 x 76 mm
Ports & interfaces
USB ports quantity 2
Headphone outputs 1
Digital audio optical in 2
I/O ports 1 x Ethernet\n1 x iPod;\n1 x SD-HC card;
USB version 2.0
Packaging content
Remote control included
Technical details
Slideshow
Product colour Black
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Panasonic SC-BT735 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results